2010. június 5., szombat

Lélekerősítő levelek 13. 2010.03.10-17.

Magasabban gondolkodni

Rachel Olsen

„Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel.” Kol. 3:2


Mióta több mint húsz éve hívő lettem, sosem izgatott annyira a mennyek országa, mint mostanában. Az igazat megvallva, eddig alig gondolkoztam róla.

Talán azért volt ez, mert teljesen lekötött, hogyan kell itt a földön Krisztusban élni. S talán a sokat hallott szólás is riasztott: „túlságosan a mennyekben jár ahhoz, hogy a földön hasznát vegyék”.

Óvtak a „mennyekben járástól” barátaim, szeretteim, és a gyülekezeti vezetők is. A mennyre figyelés akadályozza, hogy a földön járj Istennel? Tényleg így van?

Én a Bibliában nem ezt látom, és nem is így tapasztalom.

Jézus azt mondta, hogy mindenek előtt Isten országát keressük (Mt 6:33). Több helyen olvassuk, hogy Isten és Jézus a mennyekben van. Isten szívünkbe oltotta a mennyország ízét (Préd.3:11). E.M. Bound így ír: „A Lélek ereje a mennyhez kapcsol minket, mert ott van Jézus. Szeretjük, gondolkozunk a mennyországról, vágyunk rá, mert Jézus a középpontja, ő a dicsősége.”

Tehát a mennyek országáról gondolkodni, vágyni rá, tervezgetni, milyen lesz az a káprázatos hely az örökkévalóságban, ahol egyesülünk Megváltónkkal - ez is a Krisztusimádásunk egy formája. Rá nézünk, Őt ízleljük. És közben megtelünk reménnyel. A biblia szerint a remény a hit oltóanyaga bennünk.

A remény segít talpon maradni a földi gondok és fájdalmak között. Örökös optimistává tesz. C.S. Lewis mondja: „A szó legigazabb értelmében, a keresztény zarándokok mindkét világból a legjobbat hordják magukban. Örvendünk valahányszor ez a világ a következőre emlékeztet, és vigasztalódunk, mikor nagyon különbözik tőle.”

„A mennyek országával és az ő kimondhatatlan, sokrétű boldogságával a Szentlélek kitartóan cselekvésre sarkallja a szenteket, felébreszti őket a halálból, növeli buzgalmukat és szeretetüket”- magyarázza Bounds. A mennyország tehát egy stimuláló szer földi életünkben, mely tettekre, szeretetre, Krisztusért való buzgóságra sarkall. Nem elvonja, hanem összpontosítja figyelmünket.

Mindemellett, sosem kellett küzdenem a túlontúl mennyei gondolkodással. Sokkal hajlamosabb vagyok annyira földhöz ragadtan gondolkozni, hogy nem sok hasznomat vennék a mennyben. Rövidlátó módon önmagamra fókuszálok: saját kívánságaimra, szükségleteimre, gondjaimra, a birtokomban lévő dolgokra, a terveimre. Nyomaszt a Rákhel-szerű életmód. Ha nem a magam dolgaira koncentrálok, akkor a világ helyzete ragad magával: a népszerű kultúra, a politika, az időjárás, a gazdaság helyzete.

Amikor az örökkévalóság és a mennyek országának realitása betör a gondolataim közé, figyelmemet felfelé irányítja. Egyenesen fel. Megnyit egy fontos és szükséges perspektívát, és képessé tesz gondolataimat és cselekedeteimet a krisztusi életre irányítani. Újra ezért a jövőbeli helyért és célért kezdek élni.

Szerintem a „túlságosan a mennyekben jár” szólás azokra vonatkozott eredetileg, akik - mint a farizeusok – spirituális tevékenységekkel igyekeztek önerejükből igazak lenni. Vagy azokra, akik olyan sok időt töltöttek a templompadban, hogy megfeledkeztek családjukról, barátaikról, közösségük szolgálatáról. Ők szerintem az Ige meghallói, de nem cselekvői voltak.

Úgy vélem, ezek az emberek nem is igazán gondolkoztak a mennyországról. Mert ahhoz, hogy hű képed legyen Isten országáról, lelki-szellemi értelemben nyitva kell tartanod a szemedet. Értened kell, hova visz az út, mi végre teremttettél.

Gondolkodásod, életed magasabban zajlik.

Uram, segíts, hogy képet alkossak a mennyek országáról, s hogy szenvedélyesen szeretni tudjam. Ezért az országért akarok élni – Királyáért, a törvényei szerint. És segíts, hogy hasznomat vegyék, míg földi utamat járom a folytatásra készülődve. Jézus nevében, Ámen.

Encougragement for today, 2010. 03.10.
www.proverbs31.orgMit jelent hinni?


Micca Monda Campbell

„Ha tehát a száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz.” Róm 10:9

Nem kértem engedélyt, és még csak nem is szóltam szüleimnek, hova indulok. Abban a nagy stadionban lecsúsztam a székemről, s futni kezdtem a színpad felé. Jézushoz futottam. Édesanyám utánam szólt, kérte, álljak meg. Egy pillanatra visszanéztem, de a köztünk lévő távolságot egyre jobban feltöltötték az emberek. Normális esetben ettől megijed egy kis gyermek, de én nem féltem. Az erő, ami a színpad felé vonzott nagyobb volt, mint a félelem, hogy elszakadok édesanyámtól. Szerencsére az egyik rendező segített nekünk egymásra találni, és édesanyám mellettem volt, mikor bemutatkoztam Jézusnak.

Hét éves voltam, mikor először találkoztam Jézussal. James Robison evangelizációs körútjának egyik állomására mentünk el a szüleimmel. Megragadtak az evangelizátor szavai, aki Isten Fiaként és a világ Megmentőjeként beszélt Jézusról. Azon az estén a szemem megnyílt Isten reményüzenetére. Mikor Robison lelkész a színpadra hívta azokat, akik hiszik, hogy Jézus Isten Fia és Ő életük Megváltója, én is elindultam.

Nagyszerű élmény volt. Ám ahogy múltak az évek, valami egyre inkább zavart. Nem tapasztaltam meg azt a változást, amire számítottam. Valahányszor a szokásos mondatokat hallottam egy lelkész szájából: „Higgyetek Jézus Krisztusban, az Úrban, és tapasztaljátok meg a bűntől való megszabadulást, a békét, az erőt és az örömöt az életetekben”, mindig zavarban voltam. Hiszek Jézusban. Akkor miért nem válnak valósággá az életemben ezek az ígéretek?

Mint sokan mások, félreértettem a hit fogalmát.

„Hinni” sokkal több, mint elismerni, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. Sajnos sokak számára a hit ennyit jelent: egy mentális elfogadást. Hozzám hasonlóan sokan elmondják a bűnbánati imát, mert hiszik, hogy Jézus meghalt a kereszten. De a bűnvallásra és a Krisztust követő életre való belső késztetés nélkül nem következik be a változás. A csak tudati szinten való elfogadás nem igényel elköteleződést, és nem is hoz maradandó változást.

A Biblia azt tanítja, hogy a hit azt jelenti, felismerjük, amit Krisztus tett a kereszten, és ennek hatására engedelmeskedni akarunk Neki és az Ő igéjének. A hit tehát engedelmességet jelent. Aki igazán hisz, azt átjárja Isten szeretete, és arra vágyik, hogy engedelmeskedjen az Ő akaratának. Hitük egyrészt motiválja őket, hogy engedelmeskedjenek, másrészt megadja azt a bizalmat, hogy teljes életüket Isten kezébe helyezzék.

Mikor végül rájöttem erre az igazságra, új, végeleges ígéretet tettem: „Istenem, én olyan meggyőződéssel hiszem, hogy Fiad meghalt a bűneimért, hogy akaratomat teljesen alávetem a Tiednek.” Aztán elkezdtem Isten igéjét tanulmányozni, és saját életemre alkalmazni. Ettől kezdve vettem észre az igazi változást. És még valamit: a gondjaim nem oldódtak meg egyből, de már nem egyedül cipeltem őket. S még valamit észrevettem: akárki bántott, vagy akármilyen baj történt, mindig átadtam Istennek. Ez olyan békét teremtett a szívemben, amilyet azelőtt soha nem éreztem.

Az igazi hívőt nem csak a bizonyságtétele, hanem engedelmességének gyümölcsei is megmutatják. Csak úgy lehetsz biztos, hogy igazi a hited és a másoké, ha az életed, az életük tükrözi ezt. Ha valaki megtapasztalta az Istennek átadott élettel járó változást, a körülötte állók észre fogják ezt venni a tetteiből.

Ha olyan vagy, mint én, töprengsz azon, miért nem történt semmi változás azóta, hogy kereszténynek tartod magad, talán arra van szükséged, hogy a hitvallásról tovább lépj a Neki engedelmeskedő élet felé. Hidd el nekem, megtalálod, amit keresel.

Uram, régóta felismertem, hogy Te vagy az Isten Fia és a világ Megváltója. Ma ennél többet akarok tenni: átadom neked az akaratomat. Neked engedelmeskedő életet akarok élni. Bocsásd meg bűneimet, és tölts el Lelkeddel. Jézus nevében, Ámen.

Encouragement for today, 2010.03.11.
www.proverbs31.orgTeljes szívemből


Zoe Elmore

„A távolból megjelent nekem az Úr: „Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel.” Jer.31:3

„Teljes szívemből adom, apa”- szólt Annie, amikor átadta apjának a becsomagolt ajándékot. Dan kinyitotta, és egy kicsi kartondobozt talált benne, aminek letépték a fedelét, a postai címke még rajta volt, és egy gumiszalagot ragasztottak rá fogantyúként. Dan ölbe kapta a lányát, megköszönte neki a születésnapi ajándékot, és megígérte, hogy már másnap ebben az uzsonnás dobozban viszi munkahelyére a tízóraiját. Be is tartotta a szavát, és büszkén vitte magával másnap az új uzsonnás dobozt.

Kíváncsi vagyok, hányan vinnék a tízóraijukat egy tépett, gyűrött kartondobozban. Az életed bizonyítsa szeretetedet egy olyan világban, ahol beszélni könnyű, és a látszatot többre becsüljük, mint az ígéreteket! Dannak lánya iránti szeretetét tükröző kedves cselekedete mélyen megérintett, és ezt a verset juttatta eszembe:

1Jn 4:16 „Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.”

Dan uzsonnás doboza két nap alatt szétment, de szeretete a lánya iránt valódi, személyes és hosszantartó, mint Isten szeretete irántunk. Isten szeme túlnéz szakadtságunkon, bűneinken, és tépett, gyűrött életünket széppé, értékessé alakítja.

Mennyei Atyánk szeretete nem a látszatra, a nemre, a végzettségre vagy a vagyonra épül. Egyetlen alapja van: a Szeretet. Isten alaptermészete az, hogy szeret. Önfeláldozóan szeret. Áldozatos szeretetét azzal igazolta, hogy elküldte Fiát, Jézust, hogy kereszthalálával megfizessen bűneinkért. Isten azzal vonz magához minket, hogy megbocsátja lázadásunkat, s elküldi Szentlelkét, hogy bennünk lakjon. Teszi ezt annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg. „Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy abban az időben, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.” (Róm 5:8).

Isten szeretete személyes. Mindegyikünket személyesen ismer, és mindnyájunkat külön-külön teljes szívéből szeret. Szeretetének hatalma van, és nincs kezdete, nincs vége. Miért szeret minket Isten? Azért, ami: Isten szeretet.

Ha vágysz az édesapa személyes szeretetére, és még sosem tapasztaltad meg Isten gazdag, mély, mérhetetlen szeretetét, állj meg egy pillanatra, és kövesd az alábbi öt egyszerű lépést:

1. Ismerd el, hogy bűnös vagy, és szükséged van egy Megváltóra.

2. Akarj elfordulni a bűntől (bánd meg).

3. Hidd, hogy Jézus Krisztus érted halt meg.

4. Imádságban fogadd Őt személyes Uraddá és Megváltóddá.

5. Vesd alá akaratodat az ő akaratának, és kérd, hogy segítsen bízni Benne, segítsen engedelmeskedni az Ő útjainak.

Uram, hiszem, hogy Te Isten Fia vagy. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten az én bűneimért. Bocsásd meg vétkeimet, és ajándékozz meg az örök élettel. Kérlek, lépj be az életembe és a szívembe Uramként, Megváltómként. Jézus nevében, Ámen.

Encouragement for today, 2010.03.12.
www.proverbs31.orgFeltételes szeretet vagy szövetséges szeretet


Melanie Chitwood

A szeretet „mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.” 1 Kor. 13:7

Mikor a második fiúnkat vártam, távolról sem voltam jó formában. Egy rakás szerencsétlenség voltam. Floridában laktunk, Palm Beach Gardensben, nagyon szép, de egy várandós anyukának nagyon forró helyen. Állandóan melegem volt, olyan alacsonyra állítottam a légkondicionálót, hogy a víz kicsapódott az ablakon. Hatalmasra nőttem, és sehogy sem éreztem jól magam. Tyler végülis nagy babaként jött a világra, 4,3 kg-mal, de ez nem indokolta a 18 kilót, amit felszedtem.

Állandóan éhes voltam, de mert könnyen hánytam, igazából főzni sem tudtam: már az alapanyagoktól – például nyers hústól – hányingerem volt. Fáradt voltam, a tanításon és a kicsi Zachary korai fektetésén kívül nem voltam képes semmire. Amikor próbáltam elaludni, olyan érzékeny voltam a hangokra, hogy pokrócokat szegeztünk az ablakokra, megpróbálva kirekeszteni a külső zajokat.

Sajnálom Scottot, a férjemet, hogy el kellett viselje velem az életet a terhesség alatt. Hihetetlen, milyen kedvesen, türelmesen, állhatatosan szeretett. Azon viccelődünk ma már, hogy jó néhány igazgyöngyöt szereztünk a terhesség alatt majdani mennyei koronánkhoz. Állandóan a szeretetét bizonyító jeleket követeltem.

Ezt a szeretetet csak egy férj vagy feleség tudja nyújtani. Ez a szeretet látja a jót, a rosszat, a csúnyát, de így szól: szeretlek, és mindig szeretni foglak. Biztos vagyok benne, hogy Scott arra gondolt akkor, és talán azóta is sokszor, hogy egy bolond nőt vett feleségül, ezzel együtt feltétel nélkül szeret.

A keresztény házasság Isten szeretetét tükrözi, a szövetséges szeretetet. Isten szövetséges szeretetét nem befolyásolja az, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk. Isten szeretete van. Hasonlóképpen a keresztény házaspár is ezt a szövetséges szeretetet demonstrálja, amikor kitart egymás mellett a nehéz időkben. Elköteleződésük nem csak a kellemes időszakokra szól.

Más szóval, ez a szeretet nem feltételekhez kötött, mint manapság számtalan esetben tapasztaljuk. A szövetséges szeretet ígéret, „míg a halál el nem választ”, és kitart a kemény időkben is.

A szövetséges szeretet mindig szeret.Uram, köszönöm neked a házastársamat. Azt akarjuk, hogy házasságunk tükrözze a Te elköteleződésedet, azt az elköteleződést, ami örökké tart. Emlékeztess, különösen a nehéz időkben, hogy ígéretet tettünk egymásnak és Neked, hogy egy életre elkötelezzük magunkat egymás mellett. Szentlélek, kérlek, munkálkodj bennem, hogy legyek első a megbocsátásban, és első a bocsánatkérésben. Jézus nevében, Ámen.

Encouragement for today, 2010.03.15.
www.proverb31.org


Föld vagy salak

Glynnis Whitwer„A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti azt. Aztán gyümölcsöt hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.” Mt. 13:23Nekem, aki az arizonai sivatagban nőttem fel, más fogalmam van a vetésről, mint azoknak, akik az ország más részein laknak. Ezt azóta látom tisztán, mióta a gyönyörű és bőven termő Oregonban jártam pár évvel ezelőtt.

Néhány barátommal a magvető bibliai történetéről beszélgettünk. Valami olyasmit mondtam, hogy a magot salakba vetik. „Kedvesem, - intett egy kedves hölgy - a magot földbe vetik.”

Elmosolyodtam. „Lehet, hogy itt igen, de nálunk a salakba vetnek.”

Nevettünk, pedig így van. Sokfelé a sivatagban ahhoz, hogy vetni tudjanak, feltörik a salakot, és kicserélik jó, termékeny talajjal. Ez vagy sokféle adalékanyaggal dúsított helyi föld, vagy olyan, amit távoli vidékekről hoznak, például Oregonból. Egészséges talaj nélkül a nálunk termő növények csak csenevész utánzatai annak, amik lehetnének.

Szomorú, de lelkünk gyakran a kiszáradt, kemény salakhoz hasonlít, ami ellenáll Isten igazságának, amit bele akarna vetni. Ha az igazság magja megkeményedett szívvel találkozik, nehezen tud utat törni magának. Eleinte talán megkapaszkodik, de aztán leáll a növekedésben, a „gyümölcsérlelésben”.

A Máté evangéliuma 13. fejezetében Jézus példabeszédet mondott arról, hogy akik hallgatják az igazságot, mit kezdenek vele. A történetben egyesek nem tudtak hasznot húzni a jó magból, mert a „talajuk” nem volt előkészítve. Ahogy olvastam a példázatot, magam előtt láttam a repedezett sivatagot, s olyan kilátástalannak tűnt, hogy a kemény szívek meglágyíthatók.

Hiszek a Bibliának, és a természetes életünk megmutatja, mit kell tennünk. Mint amikor salakba vetünk, az első dolgunk, hogy feltörjük a kérget. Ezt megtehetjük úgy, hogy kérjük Istent, világítson át, és mutassa meg a kemény területeket. A zsoltáros is ezt kéri a 139. zsoltár 23-24. versében: „Vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet; tégy próbára és ismerd meg utaimat, lásd, vajon a gonoszok útján járok-e.”

Azután egészséges „talajt” hozunk azokra a helyekre. Például, ha Isten rámutat, hogy nem tudsz megbocsátani, kibékíthetetlenség van a szívedben, keresd Isten tanítását a megbocsátásról. Megtanulhatod a Lukács evangélium 17. részének 4. versét: „Még ha napjában hétszer vét is ellened, és napjában hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja: ’Bánom!’ – bocsáss meg neki.”

Végül pedig öntözd a szívedet, ne hagyd újból kiszáradni. Jézus nyilvánvalóvá tette, hogy ő az élő víz, és abban, aki hisz Benne, források fognak fakadni (Jn. 7:38). Ez a víz a Szentlélek, aki bennünk él, és szívünket készen tartja Isten befogadására.

Hiszem, hogy Isten sok hívőt szeretne felnőttebb, élőbb hitre vezetni, de szívünk keménysége megakadályozza a fejlődést. Az igazság befogadására kész szív fontos eleme az Isten által használható, termékeny életnek. Sok salak lehet a sivatagban – és a szívünkben –, de ahol Isten élő forrása buzog, virulni fog a kert.

Uram, köszönöm, hogy Te a legkeményebb szívet is meg tudod lágyítani. Segíts, hogy észrevegyem a kemény, salakos területeket a lelkemben. Cseréld ki, kérlek, termékeny talajjal, hogy igazságod bő termést hozzon az életemben. Jézus nevében, Ámen.

Encouragement for today, 2010.03.16.
www.proverbs31.orgIsten alkotása


Wendy Blight


„Hiszen az Ő műve vagyunk. Krisztus Jézusban jótettekre teremtve, amelyeket Isten előre elkészített, hogy bennük éljünk.” Eféz. 2:10


1988-ban beiratkoztam a Déli Metodista Egyetem Jogi Karára. Három évet fektettem be az életemből, hogy jogi döntéseket tudjak hozni. Csoportelsőként végeztem, és munkát kaptam egy nagy dallasi cégnél. Minden úgy történt, ahogy terveztem – jogi felülvizsgálatokat készíthettem, az első 10-ben végeztem, és helyi nagyvállalatnál helyezkedtem el. Mindez azért is jó volt, mert férjemmel együtt hitelt vettünk fel a tanulmányaim folytatására. Nem volt ok aggodalomra: megkaptam a jól fizető állást, amire vágytam.

Az ezt követő évben alkalmazhattam mindazt a tudást, amit megszereztem, éjjel-nappal dolgoztam, jogi aktákat tanulmányoztam, és határozatokat írtam. Munkám megtérült, helyi, országos, sőt szövetségi bíróságokon érvelhettem. Még abban a megtiszteltetésben is részem volt, hogy határozatot készíthettem Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága számára.

De valójában utáltam az egészet.

Dollár ezreket fektettem a tanulmányaimba, órák ezreit a kutatásba, írásba, érvelésbe – és utáltam. 28 éves koromban, emlékszem, így szóltam az Úrhoz: „Uram, miért vezettél ide? Semmi örömöt nem lelek abban, amit csinálok. Mit akarsz velem, mit kéne tennem? És mi lesz a rengeteg adóssággal?”

Nem sejtettem, milyen csodálatos választ ad Isten a kérdéseimre. Húsz évvel később azok a kutatási tanulmányok és tapasztalatok láttak el módszerekkel, amikkel Isten Igéjét tanulmányozhatom, értelmezhetem. A bírák előtti érvelés volt a felkészülés, hogy úgy beszéljek és tanítsak, ahogy Isten elvárja tőlem. A fogalmazásgyakorlás tette lehetővé, hogy könyvet írjak a reményről és Isten gyógyító erejéről a nehéz körülmények között.

Most, negyvenes éveimben már tudom, hogy Isten nem jogásznak, hanem bibliatanárnak teremtett. Arra hívott, hogy az Ő igéjét tanulmányozzam, és üzenetét tanítsam. Vannak pontok a múltamban, amiket nem értek. A tartozást még törlesztenünk kell. De Isten hűséges.Barátom, ha véletlenül kerültél ide, keresve, mit akar Isten az életeddel, egy dologban biztos lehetsz: egyetlen perc sem volt hiábavaló az életedből. Isten a múltadat és a jelenedet használja fel, hogy felkészítsen a jövőre. Gyönyörű terve van veled, hivatásod van. Várja, hogy ezt kinyilvánítsa előtted.

A Jeremiás 1:5-ben olvassuk: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, ismertelek, és mielőtt kijöttél anyád méhéből, megszenteltelek; például rendeltelek a nemzetek számára.”

A 139. zsoltár 16. versében pedig: „Még alakot sem nyertek tagjaim, és szemed már látott engem. Könyvedben már minden fel volt jegyezve rólam: napjaim már eltervezted, mielőtt egy is eltelt volna belőlük.”Drága barátom, Isten vezetett ma téged ide. Emlékeztetni akar egy nagyértékű igazságra. Halld, és soha ne feledd: mielőtt az idő elkezdődött volna, mielőtt Isten szavával létrehozta volna a világot, téged Ő már a szívében hordozott. Kiválasztott téged, hogy a gyermeke legyél. Istennek tökéletes terve van az életedre. Az a terv csak a tied, ahogy csak a tied a családod, a képességeid, a tehetséged, a szíved, a neveltséged, a múltad, a jelened – csak a tied, senki másé.

Arra választott téged, hogy nagy dolgokat vigyél véghez az ő országában, olyan dolgokat, amiket csak te tudsz elvégezni.

Ő készített téged, és készít most is.

De hogy használhasson téged, bíznod kell Benne a múltaddal kapcsolatban; remélned Benne a jövőddel kapcsolatban; hinni, hogy terve van veled; alávetni életedet az Ő tervének, és hinni, hogy mindennel ellát, amire szükséged van a terve megvalósításához. Ámen.

Encouragement for today, 2010.03.17.
www.proverbs31.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése